Geschiedenis

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd herindeling, fusie of Hilversum niet genoemd. Integendeel, vrijwel alle partijen hadden zelfstandigheid hoog in het vaandel staan.

In oktober 2014 stelde de gemeenteraad onverwacht een zienswijze vast die haaks stond op alle standpunten tot nu toe en werd er gekozen voor een fusie met Hilversum en Weesp:
“De in het rapport van de verkenners geformuleerde tussenstap is dus noodzakelijk en betekent in ons geval een fusie op middellange termijn met Hilversum en Weesp.
Een mogelijke fusie tussen Hilversum, Weesp en Wijdemeren op middellange termijn zou plaats kunnen vinden per 1 januari 2019 of 1 januari 2020.”
Zienswijze gemeenteraad (brief aan Gedeputeerde Staten), 13 oktober 2014

In november 2014 hebben Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) van Noord Holland gereageerd op de zienswijze van de gemeenteraad van Wijdemeren, met als belangrijkste conclusie voor ons:
“GS willen de minister voorstellen dat voor de korte termijn de gemeenten Weesp en Wijdemeren blijven samenwerken en dat de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht een partner is. Op de middellange termijn fuseren Weesp en Wijdemeren. Hilversum kan worden beschouwd als een mogelijke derde fusiepartner”
Persbericht Provincie Noord-Holland advies gemeenten Gooi- en Vechtstreek

Vervolgens is in september 2015 plotseling ook besloten alvast het goedlopende samenwerkingsverband met Weesp en Stichtse Vecht te beëindigen:
“De gemeente Wijdemeren heeft na de verkiezingen van 2014 besloten zich te oriënteren op een fusie met Hilversum. Deze fusie zou mogelijk plaats moeten vinden per 1 januari 2019 of 2020 op basis van een bestuurskrachtmeting.
De drie gemeenten gaan door met de huidige taken die in het SWW verband zijn opgenomen tot uiterlijk 1 januari 2018.”
Burgemeestersbrief aan gemeenteraad over beëindiging samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht, 10 september 2015

December 2015 komt er een plan van aanpak van de Provincie waarin, mede op verzoek van Wijdemeren, aangestuurd wordt op een snelle fusie van Wijdemeren met Hilversum, voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Brief Provincie NH aan Wijdemeren, planning bestuurskrachtonderzoek, 21 dec 2015

Wijdemeren2020 heeft in een Inspraakronde gevraagd om ook naar andere mogelijkheden te kijken dan alleen fusie met Hilversum en om de inwoners er meer bij te betrekken. Inspraak Wijdemeren2020, 14 jan 2016

Na de raadsvergadering van 21 januari heeft B&W een antwoord gestuurd naar de provincie Noord-Holland. Brief van B&W Wijdemeren aan GS Noord-Holland inzake bestuurskrachtonderzoek, 26 jan 2016

Op 19 februari 2016 start Wijdemeren2020 een Petitie, een handtekeningenaktie. Persbericht 19 februari 2016

De Provincie Noord-Holland heeft 31 maart 2016 de aanpak en onderzoeksvragen gepubliceerd voor de Bestuurskrachtmeting in o.a. Wijdemeren Onderzoek naar bestuurskracht gemeenten Gooi-en-Vechtstreek en Onderzoeksvragen BKM

De Petitie “Geen fusie met Hilversum” van Wijdemeren2020 is begin augustus 2016 afgerond. Er zijn maar liefst 7734 handtekeningen opgehaald. De Petitie is op 18 augustus aangeboden aan de Gemeenteraad  Aanbiedingsbrief Petitie

Op 29 augustus 2016 is het rapport van de Bestuurskrachtmeting gepubliceerd Rapport Deloitte Bestuurskrachtmeting

De Petitie is op 21 september 2016 ook aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Holland, in de persoon van Gedeputeerde J. van der Hoek.Wijdemeren2020 heeft daarbij tevens zijn kritiek op de Bestuurskrachtmeting naar voren gebracht. Persbericht 21 september aanbieding aan PS

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op:
D66 Weesp – De bestuurlijke toekomst van Weesp deel-1 De voorgeschiedenis
D66 Weesp – De bestuurlijke toekomst van Weesp deel-2 Ambtelijke fusie of herindeling
D66 Weesp – De bestuurlijke toekomst van Weesp deel-3 De korte termijn
De Lokale Partij Wijdemeren – Documenten over fusie en herindeling